radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

OGŁOSZENIE OTWARTE NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

Tablica ogłoszeń
10/08/2016
Urząd Gminy >> Tablica ogłoszeń

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr

RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16

 

Ogłaszający konkurs:

 

Gmina Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14, 19-213 Radziłów

NIP: 719-154-40-50 REGON: 450669737

Strona internetowa: http:/www.radzilow.pl

 

jako Wnioskodawcy (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

 

 

na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( DZ.U.2014 poz. 1146 ),

 

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

 

w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, konkursie nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 na projekty w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniającej się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata.

 

Cel partnerstwa: Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1.1, konkurs otwarty nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16

 

Zakres tematycznych partnerstwa:

 

 

W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wsparciem Przedszkola w Radziłowie i w Słuczu, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, w szczególności:

 

 • typ projektu nr 1:

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną włącznie dla dzieci 3-4 letnich i / lub dzieci niepełnosprawnych. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych w stosunku do danych z roku poprzedniego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

 • typ projektu nr 3:

Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   ( Dz. U. poz.  532 ): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

 

 

 • typ projektu 4:

Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.

 

 • typ projektu 6:

Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych ( porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy ( umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca  zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP2, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych.

 

 • typ projektu 7

  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych  na rynku pracy  porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności 9umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa)

 

Wymagania wobec partnera:

 

 1. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizacji projektów.

 

 1. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podanym charakterze, w szczególności:

      a) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach  trudnych – dysponowanie kadrą posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w w/w zakresie

 

    b) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy ( porozumiewania się w  językach obcych, matematycznym, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych ) oraz właściwych postaw/umiejętności ( umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa ) - dysponowanie kadrą posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w w/w zakresie

 1. Zgodność oferowania wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
 2. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie  projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 3. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich ( w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu ), organizacyjnych, technicznych i finansowych .
 4. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.

 

 

Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań:

 

 

 1. Wykazy:
  1. Zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5.Opis zgodności działania potencjalnego partnera z przedmiotem i cenami projektu – zgodnie z cz. III ust 2. załącznika nr 1

 

 

 1. Opis doświadczenia w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub placówkami wychowania przedszkolnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i projektu (tytuł projektu, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu):Informacja dotycząca wniesienia wkładu Partnera w realizację projektu: kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego – zgodnie z cz. III ust 3. załącznika nr 1
 2. Opis doświadczenia w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego nauczycieli (tytuł projektu/usługi, grupa docelowa, podstawowe działania/zakres usługi, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu/usługi) – wykaz należy załączyć oddzielniezgodnie z cz. III ust. 4 załącznika nr 1

 

 1. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań w tym działań edukacyjnych wraz z opisem wykorzystania narzędzi i założeniami budżetowymi, co do kosztów proponowanych zajęć/działań (opis musi zawierać przygotowane wyliczenia, z których jasno wynikał będzie zakres rzeczowo-finansowy) – zgodnie z cz. III ust. 5 załącznika nr 1
 2. Opis koncepcji współpracy, w tym proponowany podział zadań pomiędzy Partnera a Lidera, wraz z modelem sposobu zarządzania w projekcie (opis musi zawierać jasny i klarowny podział zadań między partnerami; ponadto opis musi wskazywać, czy kwestie związane z aplikowaniem o dofinansowanie, administrowaniem, zarządzaniem oraz rozliczeniem będą obowiązkiem jednego czy obydwu partnerów – należy wskazać podmioty odpowiedzialne za realizację każdego etapu) – zgodnie z cz. III ust. 6 załącznika nr 1
 3. Oświadczenie o wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty:

 

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.
 2.  Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
 3.  Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych – załączyć oddzielne oświadczenie.

 

Składanie ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 24 sierpnia 2016 r. do godziny 14:00 na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14, 19-213 Radziłów z dopiskiem „Oferta partnerska-konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16”. Liczy się data i godzina wpływu oferty.

 

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.

 

Kryteria wyboru Partnera:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Gminy Radziłów w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

 

Ocena będzie dokonywana poprzez przyznanie liczby punktów odpowiedniej dla potencjału Partnera, a następnie poprzez zsumowanie całkowitej liczby punktów.

 

 • Okres prowadzenia działalności zgodnej z celami partnerstwa i projektu w okresie przed złożeniem oferty Gminie Radziłów:

 

 1. < =1 rok          1 pkt
 2. do 2 lat           2 pkt.
 3. do 3 lat           3 pkt.
 4. do 4 lat           4 pkt.
 5. do 5 lat           5 pkt
 6. do 6 lat           6 pkt
 7. do 7 lat           7 pkt
 8. do 8 lat           8 pkt
 9. do 9 pkt          9 pkt
 10. 10 i więcej      10 pkt

 

Jeżeli dany podmiot realizował ofertę edukacyjną od początku działalności – wiążący będzie moment rejestracji podmiotu. Jeżeli jest inaczej – dołączyć odpowiednie wyjaśnienia wraz z dokumentami (oświadczeniami) potwierdzającymi.

 

 • Doświadczenie we wdrażaniu projektów o podobnym charakterze rzeczowym (jako beneficjent lub partner) mierzone ilością zrealizowanych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego (wszystkie perspektywy finansowe).

 

 1. 1 projekt –                  1 pkt.
 2. do 2 projektów          2 pkt.
 3. do 3 projektów          3 pkt.
 4. do 4 projektów          4 pkt.
 5. do 5 projektów          5 pkt.
 6. do 6 projektów          6 pkt.
 7. do 7 projektów          7 pkt
 8. do 8 projektów          8 pkt
 9. do 9 projektów          9 pkt
 10. 10 i więcej proj.         10 pkt

Podmiot zobowiązany jest do załączenia listy zrealizowanych projektów – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

 • Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego nauczycieli (w szczególności: przygotowujące do pracy z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne):

a)        1 projekt                          1 pkt

b)        2-3 projekty                    2 pkt

c)         4-5 projektów                 3 pkt

d)        6 i więcej projektów       4 pkt

 

Podmiot zobowiązany jest do załączenia listy zrealizowanych projektów – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 • Doświadczenie w zakresie kształtowania umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które będą pomocne w rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym tzw. kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (jęz. obce, matematyka, przedmioty naukowo – techniczne, informatyka):

 

a)        1 projekt                          1 pkt

b)        2-3 projekty                    2 pkt

c)         4-5 projektów                 3 pkt

d)        6 i więcej projektów       4 pkt

 

Podmiot zobowiązany jest do załączenia listy zrealizowanych projektów – zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 • Doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znajomość generatora wniosków aplikacyjnych GWA 2014 (punktowana będzie ilość złożonych wniosków)

 

 1. brak doświadczenia                                0 pkt
 2. 1 złożony wniosek                                  1 pkt
 3. 2 złożone wnioski                                   2 pkt
 4. 3 złożone wnioski                                   3 pkt
 5. 4 złożone wnioski                                   4 pkt
 6. 5 i więcej złożonych wniosków             5 pkt   

Podmiot zobowiązany jest do załączenia listy złożonych wniosków – zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

Procedura odwoławcza

 

 • Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania  ofert.
 • Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu przez komisję powołaną przez Gminę Radziłów
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.
 • Informacja o wyniku odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Radziłów

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Partnerem projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólne z Gminą Radziłów i Przedszkolem w Radziłowie oraz Przedszkolem w Słuczu będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
 2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ( o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)
 3. Planowany termin realizacji projektu: lipiec 2017 r. - czerwiec 2019 r.
 4. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
 5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerskiej z wybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Radziłów dopuszcza możliwości zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 7. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Radziłów nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Radziłów nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 8. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 86 273 71 23.
Załączniki:

Ostatnio zmieniony: 10/08/2016

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11