radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

 

 
Nazwisko i imię Funkcja Przynalezność
do komisji
Klimaszewska Elżbieta Przewodniczący  
Tokarzewski Piotr Z-ca przewodniczącego  
Mroczkowski Daniel Z-ca przewodniczącego  
Borawski Jan Radny  
Dąbrowski Andrzej Radny  
Jarosiński Paweł Radny

 

Konopka Krzysztof Radny  
Kozicki Jan Radny  
Mroczkowski Zbigniew Radny  
Obrycki Jan Radny  
Pieniążęk Krzysztof Radny  
Płoszkiewicz Mariusz Radny  
Wejda Janusz Radny  
Wysocka Elżbieta Radny  
Wysocki Kazimierz Przemysław Radny  
 
KOMPETENCJE

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

 

W jej skład wchodzi 15 radnych.

 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 

1.                 uchwalanie statutu gminy,

 

2.                 ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 

3.                 powoływanie oraz odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

 

4.                 uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 

5.                 uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

6.                 uchwalanie programów gospodarczych,

 

7.                 ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,

 

8.                 podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 

9.                 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

 

10.             określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 

11.             podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

 

12.             podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 

13.             podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 

14.             nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 

15.             stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję rady gminy. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11