radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego – nowy okres zasiłkowy 2012/2013

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie informuje, iż od dnia 1 września do 30 listopada 2012r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

WAŻNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie przypomina, że do 10 września 2012 roku należy przedłożyć w tutejszym Ośrodku aktualne zaświadczenie lub złożyć oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w celu uzyskania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu dojazdu do szkoły lub pobytu w internacie lub bursie.

Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niewypłacenie w/w dodatków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie przypomina, iż okres zasiłkowy 2011/2012 kończy się w miesiącu październik 2012 roku. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym od 01 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 przyjmowane są od dnia 1 września 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że:

Od 1 listopada br. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i tak osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń nabędą do nich prawo, jeżeli dochód w ich rodzinach w 2011 r. nie przekroczył miesięcznie 539 zł na osobę lub 623 zł (w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko).

W okresie zasiłkowym 2012/2013 ulegnie zmianie wysokość zasiłków rodzinnych i będzie wynosić:

Bez zmian pozostają dodatki do zasiłku rodzinnego, nie zmieni się również wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o osiągniętych dochodach za 2011r. złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań: obydwojga rodziców oraz pełnoletnich członków rodziny (do 25 roku życia),
 2. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2011r. lub zaświadczenie z ZUS/zaświadczenie od pracodawcy/wydruk RMUA za dany rok (składka zdrowotna nie jest podawana na zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego) -dotyczy pełnoletnich członków rodziny,
 3. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych w 2011r.,
 4. w przypadku uzyskania dochodu (podjęcia zatrudnienia) w roku bazowym 2011 – umowa o pracę i PIT 11 za ten rok,
 5. w przypadku uzyskania dochodu (podjęcia zatrudnienia) po roku bazowym – zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
 6. w przypadku utraty dochodu (utraty zatrudnienia) – świadectwa pracy, PITy 11 z roku, z którego dochody podlegają utracie,
 7. Pity 37 z 2011 r.,
 8. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
 9. zaświadczenie z bursy, internatu potwierdzające zakwaterowanie ucznia lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
 10. zaświadczenie z innej gminy o niepobieraniu świadczeń, jeżeli jeden z rodziców jest zameldowany w innej gminie niż Radziłów,
 11. kserokopia dowodu osobistego (w przypadku gdy wcześniej nie była składana),
 12. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (w przypadku gdy wcześniej nie były składane),
 13. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanego stypendium unijnego, szkolnego i socjalnego w 2011r.,
 14. zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 15. zaświadczenie ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych lub wydruk RMUA od pracodawcy za ostatni miesiąc oraz oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych złożone pod odpowiedzialnością karną,
 16. zaświadczenie od komornika lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2011 r.
 17. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych w roku bazowym alimentów.
   

 

Ostatnio zmieniony: 29/08/2012 at 08:15

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11