radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w związku z realizacją projektu pt.: „Start w lepsze jutro” – realizowanego w ramach POKL

 
Kierownik GOPS w Radziłowie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” dla uczestników Projektu pt. „Start w lepsze jutro”   
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawo jazdy kat. B” stanowiącego etap realizacji projektu pod nazwą „Start w lepsze jutro” - dla 7 uczestników Projektu, w wymiarze godzin zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 poz. 995 ze zm.).
 
I.   Kurs prawa jazdy kat. B obejmuje m.in.:
1.      wynagrodzenie wykładowców i instruktorów,
2.      koszty wynajmu sali wykładowej,
3.      koszty wynajmu placu manewrowego,
4.      koszty eksploatacji samochodu/ów osobowego- np.: zużycie paliwa, oleju i inne,
5.      koszty związane z prowadzeniem zajęć z pierwszej pomocy lekarskiej,
6.      koszty egzaminu wewnętrznego,
7.      koszty transportu uczestników szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.
 
II.  Termin realizacji umowy:
 
Kurs prawo jazdy kat. B przeprowadzony zostanie w okresie
od lipiec 2014 r. do sierpień 2014 r.
Konkretne terminy i godziny szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej.
 
 
 
 
 
III.  W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany do m.in.:
 
1.      do oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie
z wytycznymi POKL;
2.      do archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2023 r.;
3.      do umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez GOPS w Radziłowie  jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju);
4.      udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania
z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia;
5.      do organizacji miejsca szkolenia i kadry szkolącej;
6.      umożliwienia udziału w szkoleniu niepełnosprawnym uczestnikom projektu;
7.      wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL);
8.      do zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.
 
IV.  Wymagania względem Oferenta :
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.      Zrealizują przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego co do liczby godzin szkolenia oraz programu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834).
4.      W okresie przed dniem złożenia oferty przeprowadził należycie przynajmniej 3 kursy prawa jazdy kat. B.
5.      Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.      Zapewniają warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.
 
 
 
 
 
 
V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę:
 
Wykonawca składa:
 
1.      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
2.      Pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia.
3.      CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i wiedzę instruktorów.
4.      Wzór dokumentów wykorzystywanych w trakcie szkoleń oraz potwierdzających ukończenie szkolenia.
5.      Formularz oferty wykonawcy – zał. nr 1
6.      Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia Wnioskodawcy.
7.      Oświadczenie zawierające informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym, miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych oraz posiadanych pojazdach.
8.      Program szkolenia.
 
VI. Kryterium wyboru oferty:
 
Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie
z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową
o dofinansowanie projektu „Start w lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.
 
VII. Składanie ofert:
 
1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.      Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Wzór formularza oferty cenowej” stanowiący Zał. Nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz pozostałe załączniki.
3.      Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
4.      Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5.       Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6.      Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS
Radziłów lub można przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 15 z dopiskiem: „Kurs prawo jazdy kat. B - oferta”
w ramach projektu „Start w lepsze jutro”, w terminie do dnia 10.06.2014 r.
 
VIII.   Inne informacje
1.      Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
2.      Z przedstawicielami Wybranych ofert spełniających kryteria formalne naboru skontaktujemy się telefonicznie.
3.      Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
4.      Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata
5.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Urzędu Gminy Radziłów www.radzilow.pl (zakładka GOPS)  oraz tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS.
6.      Dodatkowych informacji udziela:
Józef Jurski –  tel. 862736872 lub Krystyna Jankowska – tel. 862737112
 
 
 
Kierownik GOPS w Radziłowie
          Józef Jurski  
          

 

Ostatnio zmieniony: 28/05/2014 at 13:55

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11