radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w związku z realizacją projektu pt.: „Start w lepsze jutro” – realizowanego w ramach POKL

Kierownik GOPS w Radziłowie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” dla uczestników Projektu pt. „Start w lepsze jutro”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawo jazdy kat. B” stanowiącego etap realizacji projektu pod nazwą „Start w lepsze jutro” - dla 7 uczestników Projektu, w wymiarze godzin zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834).

Kurs prawa jazdy kat. B obejmuje m.in.:

 1. wynagrodzenie wykładowców i instruktorów,
 2. koszty wynajmu sali wykładowej,
 3. koszty wynajmu placu manewrowego,
 4. koszty eksploatacji samochodu/ów osobowego- np.: zużycie paliwa, oleju i inne,
 5. koszty związane z prowadzeniem zajęć z pierwszej pomocy lekarskiej,
 6. koszty egzaminu wewnętrznego, 
 7. koszty transportu uczestników szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

II. Termin realizacji umowy:

Kurs prawo jazdy kat. B przeprowadzony zostanie w okresie od lipiec 2012 r. do wrzesień 2012 r. Konkretne terminy i godziny szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej.

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany do m.in.:

 1. do oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL;
 2. do archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2022 r.;
 3. do umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez GOPS w Radziłowie jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju);
 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia;
 5. do organizacji miejsca szkolenia i kadry szkolącej;
 6. umożliwienia udziału w szkoleniu niepełnosprawnym uczestnikom projektu;
 7. wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL);
 8. do zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.

III. Wymagania względem Oferenta :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Zrealizują przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego co do liczby godzin szkolenia oraz programu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami , instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834).
 4. W okresie przed dniem złożenia oferty przeprowadził należycie przynajmniej 3 kursy prawa jazdy kat. B.
 5. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Zapewniają warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę:

Wykonawca składa:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 2. Pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia.
 3. CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i wiedzę instruktorów.
 4. Wzór dokumentów wykorzystywanych w trakcie szkoleń oraz potwierdzających ukończenie szkolenia.
 5. Formularz oferty wykonawcy – zał. nr 1
 6. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia Wnioskodawcy.
 7. Oświadczenie zawierające informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym, miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych oraz posiadanych pojazdach.
 8. Program szkolenia.

V. Kryterium wyboru oferty:

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu „Start w lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kryterium wyboru oferty jest :

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje jak największa ilość uzyskanych punktów przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów otrzymanych po zastosowaniu nw. punktacji: PUNKTACJA wg wzoru: K = ( A x 70%)+(B x 30%)
Gdzie:
A - Cena oferty
B - Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
K - Uzyskana liczba punktów

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt za kryterium „A” natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru: A=( Am : Ac) x 100 pkt
gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Ac- cena oferty badanej

B - Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prowadzenia kursów prawo jazdy kat. B.

Oferty zostaną ocenione wg ilości wykonanych w ostatnich 4 latach szkoleń. Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana według następującego porządku:

 • 10 i powyżej zamówień o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia - 100 pkt.
 • 8 - 9 szkoleń - 75 pkt.
 • 4 - 7 szkoleń - 50 pkt.
 • 1 - 3 szkoleń - 25 pkt.
 • 0 - 0 szkoleń - 0pkt.

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskał w tym kryterium jest równa 100 pkt.

VI. Składanie ofert:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Wzór formularza oferty cenowej” stanowiący Zał. Nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz pozostałe załączniki.
 3. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 4. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 7. Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w godzinach 9.00-15.00 w zaklejonej kopercie do dnia 16 lipca 2012r. do godziny 14:00 na adres:
 8. Biuro Projektu: „Start w lepsze jutro”
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
  Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów
  z dopiskiem: Kurs prawo jazdy kat. B - oferta”.

 9. Termin składania ofert upływa z dniem 16 lipca 2012r . o godz. 14.00. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Pytania wykonawców przekazywane w formie pisemnej dotyczące zamówienia proszę kierować na adres email: gops_radzilow@poczta.onet.pl
 11. Osoba do kontaktu: W celu uzyskania dodatkowych informacji można skontaktować się z asystentem koordynatora projektu Panią Krystyną Jankowską tel: (086) 273-71-12.

Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet Projektu dla całego przedmiotu zamówienia. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej.

Kierownik GOPS w Radziłowie
Józef Jurski   

   

Projekt pt. ,,Start w lepsze jutro”
W ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

Ostatnio zmieniony: 23/07/2012 at 23:00

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11