radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Ogłoszenie

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

 

Kierownik GOPS w Radziłowie zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia warsztatów indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego  (12 godz. warsztatów grupowych i 24 godz. warsztatów indywidualnych dla 12 osób) w ramach umowy cywilnoprawnej przy realizacji Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Start w lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 1.  Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe psychologiczne,
  • doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego,
  • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  • samodzielność w wykonywaniu zadań,
  • niekaralność,
  • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa
    
 2. Wymagania pożądane:
  •  sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
  • komunikatywność, empatia,
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
  • wysoka kultura osobista,
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • diagnozowanie problemów i potrzeb uczestników Programu,
  • prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
  • wsparcie uczestników Programu w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów i pokonywanie barier na rynku pracy,
  • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • o dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o stanie zdrowia.
    

Termin realizacji zadania: od czerwca do sierpnia 2012 w dni robocze.

Dokumenty należy składać do godz. 15-tej dnia 11.06.2012 r., w zamkniętej kopercie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów z dopiskiem: „Poradnictwo psychologiczne w ramach projektu „Start w lepsze jutro”.

GOPS w Radziłowie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Ostatnio zmieniony: 04/06/2012 at 23:00

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11