radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Oferta pracy na stanowisku Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie

10/08/2016
Urząd Gminy >>

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Radziłów
ogłasza nabór na  wolne stanowisko
Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie

 1. Nazwa i adres  jednostki:

    Zakład Komunalny w Radziłowie ul. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska:

Kierownik Zakładu Komunalnego – pełny etat

 1. Wymagania stawiane kandydatowi:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. co najmniej 5 letni staż pracy  lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – techniczne, ekonomiczne lub administracyjne.
 1. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych,

gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,

b)      znajomość obsługi komputera ( Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),

c)       prawo jazdy kat. B,

d)      doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,

e)      umiejętność planowania i organizacji  pracy w zespole,

f)       kultura osobista, komunikatywność, kreatywność.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
 1. Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
 2. Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu.
 3. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu.
 4. Opracowywanie planu finansowego Zakładu i przekładania sprawozdań z ich wykonania.
 5. Przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zakładu.
 6. Określanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy  związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
 8. Kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
 9. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych.
 10. Nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Zakładu.

 

5.Informacja o warunkach pracy:

- Zakład Komunalny w Radziłowie nie jest zakładem pracy chronionej,

- pomieszczenie biurowe Zakładu znajduje się na parterze w Budynku Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 

6.Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2.  Życiorys (CV).
 3.  Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
 4.  Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 6. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu.
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
 12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2014 r. poz.1182  ze. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika.
 13. Inne ewentualne dokumenty poświadczające posiadane dodatkowe  kwalifikacje i umiejętności , referencje, kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

7. Terminy i miejsce składania dokumentacji:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów do dnia 29 sierpnia  2016 r (włącznie) do godz. 15.45
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Radziłowie.

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w w/w ogłoszeniu.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest- Elżbieta Dymecka- zastępca przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej.

 

8. Sprawy organizacyjne:

Nabór przeprowadzi komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Radziłów.

Nabór odbędzie się w II etapach :

I etap – analiza formalna dokumentów,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej związanej z naborem kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl /oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów.

Ostatnio zmieniony: 10/08/2016

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11