radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ”STARTW LEPSZE JUTRO”

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

 

 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADZIŁOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ”START W LEPSZE JUTRO”


W związku z realizacją projektu systemowego ,, Start w lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, GOPS w Radziłowie poszukuje kandydata na stanowisko:
Pracownik socjalny

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat czasu pracy

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
2. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego;
3. nieposzlakowana opinia,
4. niekaralność na przestępstwa popełnione umyślnie,
5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych,
6. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
7. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
8. umiejętność biegłej obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
9. dokładność, sumienność, systematyczność.


Główne obowiązki:

1. Praca socjalna;
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4. Pomoc w uzyskaniu dla tych osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów pomocy poprzez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;
5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup środowisk społecznych;
7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacją życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
10. Praca w programie ,, Helios”.
11. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
12. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.


Wymagania dodatkowe:

1. znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
2. dyspozycyjność,
3. samodzielność,
4. dobra organizacja pracy,
5. umiejętność pracy w zespole.


Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy,
2. życiorys - curriculum vitae
3. list motywacyjny
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./,
7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub przedłożone wraz z oryginałem
do wglądu)
8. oświadczenie kandydata o niekaralności.
9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dodatkowe informacje:

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od czerwca 2012 r. do końca grudnia 2012 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie zastrzega możliwość przesunięcia terminu nawiązania umowy, w zależności od pozyskania środków finansowych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na realizację przedmiotowego projektu.
2. Miejsce wykonania przedmiotu zlecenia: GOPS w Radziłowie, oraz teren gminy Radziłów.
3. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
4. Informacje na temat naboru i projektu można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2736872 , od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą (w zamkniętych kopertach) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Pracownik socjalny w terminie do: 22.05.2012 r. włącznie do godz. 15.30Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziłów.

 

Kierownika Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Radziłowie
Józef Jurski      

      

Ostatnio zmieniony: 09/05/2012 at 23:00

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11