radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

  1. doc Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

  2. docWzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

  3. docWzór oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne.

  4. docWzór oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

  5. docWzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

  6. docWzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

  7. docWzór wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej. 

                                             

 

Wnioski na świadczenia rodzinne należy składać od 1 września do 30 listopada.

Wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy składać od 1 sierpnia do 31 października.

 

Wniosek Załączniki
Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku.

 1. Kopię dokumentu tożsamości.

  2. Zaświadzcenie o dochodach z urzędu skarbowego 

(wzór 2 i 4)                                                        

  3. Oświadczenie o dochodach.

(wzór 3)                                 

  4. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o świadczenia pielęgnacyjne.

  1. Kopie dokumentu tożsamości.

  2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub

  3. Orzeczenie o umiarkowanym  ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo

  4. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosparwności.

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną.

  1.Kopię dokumentu tożsamości.

  2. Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego

(wzór 2 i 4)      

  3. Oświadzcenie o dochodach 

(wzór 3)                                 

 4. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadzceń alimentacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11